Wspólność majątkowa rozszerzona i jej specyfika

Małżeńska wspólnota majątkowa jest ustrojem majątkowym, z którym mamy do czynienia w każdym małżeństwie od momentu jego zawarcia. Jest to, zgodnie z literą prawa, szczególny rodzaj współwłasności łącznej, co...

Małżeńska wspólnota majątkowa jest ustrojem majątkowym, z którym mamy do czynienia w każdym małżeństwie od momentu jego zawarcia. Jest to, zgodnie z literą prawa, szczególny rodzaj współwłasności łącznej, co w praktyce oznacza, że w momencie, w którym trwa wspólność, małżonkowie nie są w stanie rozporządzać prawami do majątku wspólnego rozumianego jako całość. Ponieważ mamy do czynienia ze wspólnością masy majątkowej, musimy mieć na uwadze to, że obejmuje ona wszystkie prawa majątkowe za wyjątkiem praw własności. Jeśli zatem w małżeństwie mamy do czynienia z takim właśnie ustrojem, możemy mówić o trzech rodzajach masy majątkowej. Możemy zatem mówić zarówno o majątku wspólnym małżonków, jak i o dwóch majątkach osobistych.

Co do zasady te ostatnie są traktowane jako całość określana mianem całości gospodarczej. Owszem, ich podział jest możliwy, ma on jednak miejsce wówczas, gdy wspólność ustaje na drodze postępowania sądowego lub umowy, jaką zawrą ze sobą sami małżonkowi. Bardziej szczegółowe przepisy w tej sprawie można znaleźć w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Oczywiście, istnieje też możliwość rozszerzenia ustawowej wspólności majątku małżonków na majątek osobisty należący czy to do jednego, czy to obu z nich. Oczywiście, nie można tego zrobić opierając się wyłącznie na porozumieniu stron, konieczne staje się więc nadanie wspomnianej czynności formy aktu notarialnego. Dokument ten definiuje to, jakie zasady majątkowe panują w danym małżeństwie, informuje też o sposobie, w jakim małżonkowie będą od tej pory odpowiadali przed wierzycielami. Co ciekawe, na kształt wspomnianej umowy wpływ mają niemal wyłącznie sami małżonkowie, choć kodeks rodzinny i opiekuńczy nieco ich ogranicza.

To właśnie on stanowi, że w pewnych okolicznościach nie można rozszerzyć wspólności. Dzieje się tak między innymi z tymi przedmiotami majątkowymi, które przypadają jednemu z małżonków z tytułu dziedziczenia, prawami niezbywalnymi, te bowiem mogą przysługiwać wyłącznie jednej osobie, czy też z wierzytelnościami z tytułu odszkodowania uzyskanego w następstwie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Obostrzenia dotyczą także tych praw majątkowych, które mają swoje źródło we wspólności łącznej, a więc choćby wspólności majątkowej wspólników spółki cywilnej. Nie można też pominąć niewymagalnych jeszcze wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub działalności zarobkowej. Może się wydawać, że wymienione powyżej kategorie przedmiotów majątkowych występują w oderwaniu od siebie. Wszystkie jednak łączy to, że ściśle wiążą się z osobą, której przysługują.

Wypada przy tym wspomnieć, że jeśli mamy wątpliwości, te przedmioty, których celem jest zaspakajanie potrzeb osobistych jednego z małżonków przyjmuje się za takie, których nie da się włączyć do wspólności. Nowy ustrój majątkowy ma obowiązywać w przyszłości, co z kolei oznacza, że nawet podpisanie aktu notarialnego nie daje małżonkom szans na ucieczkę przed spłatą tych zobowiązań, które zostały przez nich zawarte wcześniej. Jeśli wierzytelność powstała jeszcze przed zawarciem umowy, a dłużnikiem jest jeden, a nie obaj małżonkowie, wierzyciel może domagać się zaspokojenia swoich praw także z uwzględnieniem tych przedmiotów, które stanowiłyby część majątku osobistego dłużnika, gdyby nie doszło do zawarcia umowy dotyczącej rozszerzenia wspólności. W przypadku wątpliwości związanych ze wspólnością majątkową rozszerzoną, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące wspólności majątkowej wspomniane pod koniec pierwszego akapitu KRiO.

Kategorie
Prawo
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy