Opłaty skarbowe w kosztach firmowych na PIT 36

Przedsiębiorcy rozliczający PIT 36 podlegający opodatkowaniu na  zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej mogą obniżyć podstawę opodatkowania  poprzez naliczanie kosztów  uzyskania przychodu i w konsekwencji zapłacić niższy podatek. Wydatki...

Przedsiębiorcy rozliczający PIT 36 podlegający opodatkowaniu na  zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej mogą obniżyć podstawę opodatkowania  poprzez naliczanie kosztów  uzyskania przychodu i w konsekwencji zapłacić niższy podatek.

Wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w PIT 36

Przedsiębiorcy ponoszą szereg wydatków związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zarówno na etapie jej zakładania jak i w toku prowadzenia. Wśród wydatków przedsiębiorcy można wymienić   opłaty skarbowe nakładane przez urzędy, wójtów lub inne organy.

Przedsiębiorca, który nie wybrał uproszczonej formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo na zasadzie karty podatkowej, lecz rozlicza swoje przychody na zasadach ogólnych w PIT 36, może odliczyć poniesione wydatki od przychodu i w ten sposób obniżyć podatek do zapłacenia fiskusowi.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają literalnie wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Określają jedynie warunki zaliczenia tych wydatków do  kosztów. Warunkiem koniecznym jest  poniesienie wydatków w związku z prowadzona działalnością gospodarczą, w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Czasami jednak nie jest możliwe wykazanie, że między wydatkiem a uzyskanym przychodem zachodzi związek bezpośredni, czyli że poniesienie konkretnego wydatku przyczyniło się do uzyskaniu konkretnego przychodu. Nie oznacza to, że takiego wydatku pośredniego nie można uznać za koszt podatkowy.

Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca rozliczający PIT 36 może zaliczyć wydatki pośrednie, jeśli nie są one w katalogu wydatków zamieszczonych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które za takie koszty nie mogą być uznane.

Do wydatków pośrednich, które można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów przy rozliczaniu podatku na zasadach ogólnych w PIT 36 zalicza się różnego rodzaju opłaty i podatki, np.opłacone składki na ubezpieczenie społeczne, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od posiadania psów, opłaty targowe, opłaty reklamowe, opłaty skarbowe  i inne.

Przedmiot opłat skarbowych

Do wydatków pośrednich zaliczane są opłaty skarbowe ponoszone przez przedsiębiorcę

Opłata skarbowa zwana jest inaczej opłatą stemplową. Pobierana jest od osób osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,  z wyjątkiem podmiotów zwolnionych, w związku z dokonaniem określonych czynności urzędowych administracji publicznej lub wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń i innych dokumentów jak np.opłaty za rejestrację jako płatnik VAT, czy za udzielone pełnomocnictwo. Opłata skarbowa traktowana jest jako ekwiwalent za czynności urzędowe organów administracji publicznej, podejmowane wskutek dokonanego zgłoszenia lub wniosku  w sprawach indywidualnych.

Opłacie skarbowej podlegają czynności w sprawach indywidualnych z zakresu działania administracji publicznej:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
  • wydanie zaświadczenia na wniosek
  • wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności (pozwolenia, koncesji)
  • dokonanie wpisu do działalności regulowanej
  • przyjęcie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Koszt podatkowy przedsiębiorcy

Ponieważ opłata skarbowa nie została wymieniona przez ustawodawcę w katalogu kosztów negatywnych w ustawie o pit, należy uznać, że w przypadku, gdy podatnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty skarbowej, to kwoty poniesionych przez przedsiębiorcę opłat skarbowych będą stanowić koszt uzyskania przychodu i podatnik ł obniży wartość swojego zobowiązania podatkowego wobec organu skarbowego wykazywanego w PIT 36. Nie będzie to możliwe przy korzystaniu z innych form opodatkowania, przy których nie odlicza się kosztów uzyskania przychodu (podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).

Tak jak wszystkie wydatki również opłaty skarbowe powinny być właściwie udokumentowane.

W przypadku wniesienia wymaganej opłaty skarbowej na wydanym przez urząd dokumencie powinna być umieszczona adnotacja o dokonaniu zapłaty. Adnotacja taka powinna określać wysokość uiszczonej opłaty, datę jej wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta). Adnotacja musi też być potwierdzona pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby przyjmującej wpłatę..

Nie zawsze gdy podjęcie czynności urzędowej  kończy się otrzymaniem przez przedsiębiorcę dokumentu. W takiej sytuacji zaliczenie do kosztów podatkowych uiszczonej opłaty będzie możliwe również na podstawie dowodu dokonania  opłaty skarbowej.

Mogą to być potwierdzenia wykonania przelewu w banku lub dokonane przez internet i pobrane z bankowości internetowej, a także potwierdzenia w formie papierowej wniesienia opłaty na poczcie, czy też w kasie urzędu zawierające kwotę wydatku, cel, datę, pieczęć  i podpis osoby przyjmującej wpłatę..

Tego rodzaju  koszty firmowe rozlicza się w okresie przypadającym na termin zapłaty. Jeżeli opłata skarbowa została zwrócona ( z powodu niedokonania czynności przez urząd), to przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania korekty.

Kategorie
BiznesNiezbędnik firmowy
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy