Jak wygląda proces tłumaczenia kart charakterystyki?

Tłumaczenie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych to zadanie o ogromnym znaczeniu. Jest narzędziem, które służy do przekazywania dalszym użytkownikom informacji, na podstawie których na każdym ogniwie łańcucha dostaw można...

Tłumaczenie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych to zadanie o ogromnym znaczeniu. Jest narzędziem, które służy do przekazywania dalszym użytkownikom informacji, na podstawie których na każdym ogniwie łańcucha dostaw można mieć dostęp do informacji odnoszących się do bezpieczeństwa danej substancji oraz do przepisów, które jej dotyczą.

Informacje znajdujące się w karcie charakterystyki nie mogą być przypadkowe. Oczekuje się od nich zgodności z tymi, które znajdują się w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy pojawia się konieczność skorzystania z niego. Jeśli raport ten został sporządzony, oczekuje się, że w załączniku do karty charakterystyki umieszczone zostaną stosowne scenariusze narażenia. Pozwoli to na łatwe odwoływanie się do nich w poszczególnych pozycjach karty charakterystyki, to zaś sprawi, że stanie się ona dokumentem jeszcze bardziej czytelnym. Szczegółowych wytycznych na ten temat należy poszukiwać w Załączniku II Rozporządzenia oznakowanego jako (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku dotyczącego rejestracji, oceny, a także udzielania zezwoleń i wprowadzania stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie to można też znaleźć pod jego skróconą nazwą REACH.

Tłumaczenia są na tyle ważne, że nie powinny być powierzane osobom przypadkowym. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest więc powierzenie ich firmie, która nie tylko może pochwalić się dużym doświadczeniem rynkowym, ale również ma na swoim konie przekłady kart charakterystyki. Tylko wtedy można mieć pewność, że zadania tego podejmą się osoby rzeczywiście kompetentne, a przekład będzie nie tylko poprawy językowo, ale również będzie spełniał wszystkie wymogi prawne. Jakość tłumaczenia kart SDS może mieć przecież wpływ na zdrowie, a czasem nawet na życie ludzkie. Tłumaczenia SDS są wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie kierunkowe. Są to między innymi chemicy oraz osoby, które ukończyły inżynierię środowiska. Bardzo często okazuje się przy tym, że przetłumaczenie jednej karty charakterystyki jest możliwe jedynie wtedy, gdy współpracują ze sobą specjaliści z kilku dziedzin.

W cenie tłumaczenia karty SDS z języka obcego na język polski zawiera się zresztą nie tylko pisemne tłumaczenie dokumentu. Obejmuje ona również jego weryfikację przez drugiego tłumacza w oparciu o wymogi zawarte w normie ISO 17100:2015. Tłumaczenie przewiduje też dostosowanie dokumentu do wymogów polskiego prawa w oparciu o dane znajdujące się w dokumencie oryginalnym oraz o dodatkowe informacje, które dostarczył klient. Dodatkowo klient ma prawo oczekiwać dostosowanie karty do przepisów obowiązujących tak w Polsce jak i w Unii Europejskiej w odniesieniu do właściwych tytułów sekcji oraz podsekcji. Jeśli mamy do czynienia z wartościami NDS/NDSCh/NDSP dla poszczególnych składników, w przekładzie są one podane w sekcji 8. Pozostałe informacje są tłumaczone w oparciu o treść, z jaką twórca przekładu ma do czynienia w oryginalnej karcie charakterystyki.

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy