Firma z długami. Rozwiązania dla przedsiębiorców

Niewypłacalne przedsiębiorstwa, które występują w powszechnym obrocie gospodarczym, stanowią pewne ryzyko nie tylko dla kontrahentów (wierzycieli), ale również dla samych przedsiębiorców lub osób sprawujących zarząd w spółkach kapitałowych. Kierując...

Niewypłacalne przedsiębiorstwa, które występują w powszechnym obrocie gospodarczym, stanowią pewne ryzyko nie tylko dla kontrahentów (wierzycieli), ale również dla samych przedsiębiorców lub osób sprawujących zarząd w spółkach kapitałowych. Kierując się doświadczeniami wynikającymi z praktyki można dojść do przekonania, że większość osób prowadząca biznes nie wie jak postępować w przypadku utraty płynności finansowej lub wystąpienia nadmiernego zadłużenia. Co do zasady, dłużnicy mogą skorzystać z postępowań insolwencyjnych, które pozwolą na uratowanie przedsiębiorstwa lub zapobiegną większym problemom.

Upadłość przedsiębiorcy

Przedsiębiorca lub członek zarządu spółki powinien być świadomy tego, że w momencie utraty zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych powinni poczynić odpowiednie starania zmierzające do ogłoszenia upadłości firmy. Ustawodawca wskazał nawet stosowny termin, w którym powinien zostać złożony wniosek o upadłość. Wynosi on 30 dni od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności. Kolejnym warunkiem ogłoszenia upadłości jest też posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli oraz majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania i częściową spłatę zobowiązań.

Przygotowana upadłość, czyli pre-pack

Jedną z możliwości do wykorzystania przez niewypłacalnego przedsiębiorcę jest tzw. upadłość pre-pack. Zastosowanie przygotowanej likwidacji w ramach postępowania upadłościowego jest swego rodzaju nowością w polskim porządku prawnym. W ramach tego rodzaju postępowania upadłościowego nie dochodzi do likwidacji masy upadłościowej po ogłoszeniu upadłości. Wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego (lub przed jego rozpoznaniem) dołącza się wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub niektórych jego składników, na zasadach ustalonych wcześniej przez dłużnika i nabywcę, a następnie zatwierdzonych przez sąd. Niewątpliwą zaletą jest możliwość skrócenia całej procedury do minimum.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Poprzez restrukturyzację firmy należy rozumieć proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, bądź poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Główne założenie, które przyświeca restrukturyzacji firmy, to uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub, jeśli to konieczne, przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Zasada ta wynika wprost z przepisów prawa restrukturyzacyjnego stwarzających ramy prawne dla przedsiębiorstw, które muszą sobie radzić z problemem utraty płynności finansowej. Postępowania restrukturyzacyjne dzielą się na cztery rodzaje: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Wybór właściwego jest zależny m.in. od obecnej kondycji przedsiębiorstwa, czy ilości wierzytelności spornych. Dobrą praktyką przy okazji restrukturyzacji jest korzystanie z usług osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Warto też dodać, że z restrukturyzacji mogą skorzystać firmy, które są niewypłacalne, ale też takie, które są dopiero zagrożone niewypłacalnością.

Konsekwencje niezłożenia wniosku o upadłość

Mimo obowiązujących przepisów, które wprowadzają szereg negatywnych konsekwencji w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które nie zgłaszają wniosków o upadłość, wśród przedsiębiorców lub reprezentantów spółek wciąż występuje ogromna opieszałość lub kompletna bierność w tym zakresie. Niezłożenie wniosku o upadłość we właściwym terminie skutkować może m.in. odpowiedzialnością cywilną, czy podatkową, a nawet odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 586 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH). Co więcej, art. 299 KSH wskazuje też, że niezłożenie wniosku o upadłość przez członka zarządu może powodować odpowiedzialność majątkiem osobistym przez osobę sprawującą funkcję w zarządzie.

Kategorie
Biznes
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy