Dział spadku – na co zwrócić uwagę

Choć instytucja spadku została dokładnie uregulowana w Kodeksie Cywilnym, to mało, kto tak naprawdę wie, kto ma prawo do spadku, jak stwierdzić nabycie spadku, jak podzielić spadek i czym...
Gavel, with defocussed law books behind.

Choć instytucja spadku została dokładnie uregulowana w Kodeksie Cywilnym, to mało, kto tak naprawdę wie, kto ma prawo do spadku, jak stwierdzić nabycie spadku, jak podzielić spadek i czym jest zachowek. Zanim jednak podejmiemy w tej sprawie jakąś decyzję, warto zapoznać się z podstawowymi przepisami w tym zakresie.

Kto ma prawo do spadku?

Prawo przewiduje dwa sposoby dziedziczenia: na podstawie dziedziczenia przepisów ustawy albo testamentu. Dziedziczenie ustawowe określa prawo do spadku osób wedle kolejności zapisanej w kodeksie cywilnym. Uprawnienie do spadku są; dzieci i współmałżonek, małżonek i rodzice (taka sytuacja występuje, gdy spadkodawca nie miał dzieci ani wnuków), rodzice (gdy zmarły nie zostawił małżonka, ani zstępnych – dzieci wnuków), rodzeństwo, dziadkowie (gdy nikt z wymienionych nie żyje), pasierbowie, gmina (gdy nie ma żadnych krewnych bliższych lub dalszych). Tą kolejność może zmienić testament, dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Przy pomocy testamentu można rozporządzić majątkiem, gdy nie zgadzamy się z kolejnością dziedziczenia określoną w prawie. W prawie wyróżniamy kilka rodzajów testamentów: notarialny, pisemny, ustny.

Nabycia spadku

Nabycie spadku to potwierdzenie majątku, jaki pozostawił spadkodawca. W tym zakresie istnieje także konieczność ustalenia kręgu spadkobierców, przysługujących im udziałów, a także innych praw związanych ze spadkiem. Największy problemem jest zawsze ustalenie kręgu spadkobierców i ich udziałów. Warto także pamiętać, że każdy spadkobierca może odrzucić spadek. Proces nabycia spadku ma także jednoznacznie ustalić prawa osób trzeci do określonych przedmiotów spadkowych. Nabycie spadku można poświadczyć w sądzie lub i u notariusza. W tym pierwszym przypadku należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Z takim wnioskiem mogą wystąpić spadkobiercy, a także wierzyciele spadkodawcy lub spadkobierców. Do wniosku należy dołączyć wymagane prawem, w zależności od sposobu dziedziczenia, odpisy aktów stanu cywilnego. Sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy jest sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Choć sam wniosek nie jest bardzo skomplikowany, to warto w tym zakresie skorzystać z pomocy prawnika. Kancelaria Prawna Markowski i Michałowski oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych ze śmiercią bliskiej osoby, polegającą na reprezentowaniu klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zachowku czy stwierdzeniu nieważności testamentu. Dzięki pomocy profesjonalisty możemy uniknąć sporów majątkowych w rodzinie i znacznie skrócić czas całego postępowania. W przypadku, gdy w skład spadku wchodzą długi, kancelaria pomaga w ustaleniu, jaki jest skład spadku i rekomenduje jego ewentualne odrzucenie.

Poświadczenia dziedziczenia można także dokonać u notariusza. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest obecność wszystkich spadkobierców oraz ich pełna zgoda, co do sposobu podziału spadku.

Podział spadku

W skład masy spadkowej wchodzą nie tylko rzeczy materialne, oszczędności, ale także wszelkie wierzytelności. Za każdym razem spadkobierca może zdecydować, co zrobić ze spadkiem (na decyzję ma 6 miesięcy). Spadek można;

– odrzucić w całości,

– przyjąć spadek z długami (wtedy jest konieczność spłaty zobowiązań),

– przyjąć bez odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), pozostawione przez spadkodawcę należności do spłaty będą pokryte tylko z majątku, który pozostawił.

Podział majątku można przeprowadzić w sądzie lub u notariusza. Właściwym do przeprowadzenia działu spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Sąd podzieli spadek na wszystkich spadkobierców w częściach ułamkowych. Jeśli nie ma zgody wśród spadkobierców co do podziału, zrobi to sąd. We wniosku należy wskazać, co wchodzi w skład spadku po zmarłym oraz przedstawić swój projekt podziału majątku. Podziału można także dokonać u notariusza. Taka konieczność jest wtedy, kiedy w skład majątku wchodzą nieruchomości lub własnościowe  spółdzielcze prawo do lokalu). Notariuszowi należy przedłożyć postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku lub poświadczenie dziedziczenia.

Zachowek

Prawo do zachowku przysługuje rodzinie, którą spadkodawca pominął w testamencie. Mowa tu o członkach najbliższej rodziny, którzy gdyby nie było ostatniej woli, dziedziczyliby z ustawy (dzieci, wnuki, małżonek, rodzice). Osoby te mogą się ubiegać przed sądem od spadkobiercy o zachowek. Można żądać części należnego spadku, a konkretnie połowy tego, co otrzymałaby, w przypadku dziedziczenia ustawowego. O zachowek można wystąpić w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu. Pozbawieni zachowku są osoby wydziedziczone w testamencie, uznane za niegodnego, które odrzuciły spadek lub zrzekły się dziedziczenia.

Kategorie
Prawo
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy