Dotacje badawczo – rozwojowe

W perspektywie unijnej 2014 – 2020 najważniejsze znaczenie dla przedsiębiorstw działających w sektorze MŚP i planujących rozwój na drodze innowacji duże znaczenie mają programy specjalne, które zaprojektowano jako źródło...

W perspektywie unijnej 2014 – 2020 najważniejsze znaczenie dla przedsiębiorstw działających w sektorze MŚP i planujących rozwój na drodze innowacji duże znaczenie mają programy specjalne, które zaprojektowano jako źródło wsparcia dla takich firm. Zalicza się do nich:- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR;- Program Operacyjny Polska Wschodnia POPW- Regionalne Programy Operacyjne RPO.

Przedsiębiorcy, którzy mają w planie rozwój poprzez innowacje mogą postawić na dwa instrumenty finansowe:- bezzwrotne dotacje – mają one formę zaliczek, a także refundacji wydatków;- zwrotne instrumenty finansowe – mają postać kredytów, a także pożyczek preferencyjnych.

Dotacje na innowacje: obszary wsparcia

Wsparcie poprzez dotacje na innowacje ma za cel przede wszystkim rozwój działalności innowacyjnej, która rozumiana jest albo jako opracowanie, albo jako wdrożenie nowego lub istotnie udoskonalonego produktu/procesu. To także opracowanie/wdrożenie nowej metody marketingowej bądź organizacyjnej. W

sparcie odbywa się na drodze dofinansowania projektów w obszarach:- projekty badawczo – rozwojowe (B+R) – są to projekty, które zakładają prowadzenie badań przemysłowych, a także prac rozwojowych, które zmierzają do opracowania nowych technologii, produktów, usług bądź procesów lub też mają za cel wprowadzenie istotnych ulepszeń do tych usług, procesów, technologii, które są już znane;- inwestycje w infrastrukturę badawczo – rozwojową (B+R) – są to projekty, które mają doprowadzić do stworzenia bądź rozwoju zaplecza badawczo – rozwojowego danego przedsiębiorstwa;- wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie – projekty, których celem jest wdrożenie do działalności gospodarczej opracowanych przez siebie bądź zakupionych wyników prac B+R. Prowadzą one albo do powstania nowych produktów/technologii/usług bądź ulepszenia tych, które już istnieją;- wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie – to projekty, których celem jest wdrożenie innowacji produktowych, marketingowych, organizacyjnych, a także procesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o dotacjach badawczo-rozwojowych, lub potrzebujesz pomocy w ich zdobyciu ? Zgłoś się do profesjonalistów na http://dotacjebr.pl/ >>

Dotacje na innowacje: pomoc publiczna

Wsparcie dla przedsiębiorców mające postać pomocy publicznej dystrybuowane jest na bazie zasad, które ujęte są nie tylko w przepisach unijnych, ale również krajowych. Chodzi między innymi o Rozporządzenie nr 651/2014, a także Rozporządzenie nr 1407/2013. Zasady uzależnione są od przeznaczenia pomocy, charakteru odbiorcy, a także miejsca, w którym pomoc jest udzielana. Warto pamiętać, że szczegółowe zasady mogą być różne w przypadku różnych instrumentów wsparcia. Są one uregulowane w aktach prawa krajowego, a także w określonych dokumentach programowych. Pomoc publiczna przyznawana jest według trzech schematów. Ich krótka charakterystyka poniżej.1.Regionalna pomoc inwestycyjna – to forma wsparcia, która ukierunkowana jest na przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące między innymi zakup maszyn, a także budowę hal produkcyjnych. Jest to pomoc wspierająca realizację inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa. Do inwestycji początkowych zalicza się także nabycie aktywów, które należą do zakładu, który zamknięto.

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy