Czy trzeba wykluczyć wykonawcę, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania?

W jaki sposób szacować wartość zamówienia? Czy zamawiający może, w celu poznania rynkowych cen, zwrócić się do kilku firm z prośbą o wycenę? Jak powinien postąpić, gdy następnie okaże...

W jaki sposób szacować wartość zamówienia? Czy zamawiający może, w celu poznania rynkowych cen, zwrócić się do kilku firm z prośbą o wycenę? Jak powinien postąpić, gdy następnie okaże się, że jedna z firm uczestnicząca w takich „konsultacjach” złoży ofertę w postępowaniu?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Dopełnieniem przytoczonej regulacji jest art. 24 ust. 10 ustawy Pzp, z którego wynika, że w niektórych przypadkach (opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp) przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. W takiej sytuacji zamawiający musi też  wskazać w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Tym samym można uznać, że sam udział wykonawcy lub innej osoby wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, nie stanowi wystarczającej podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Sam udział wykonawcy lub „powiązanych” z nim osób w procesie przygotowania postępowania, nie sprawia, że ma on przewagę nad innymi wykonawcami zainteresowanymi udzieleniem zamówienia.

Warunkiem koniecznym do wypełnienia omawianej przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, jest to, by pomiędzy udziałem wymienionych osób w przygotowaniu postępowania a zakłóceniem konkurencji istniał związek przyczynowo-skutkowy.

Dla prawidłowej oceny czy zachodzi przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, niezbędne jest zatem udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. czy wykonawca lub osoby z nim „powiązane”, brał udział w przygotowaniu postępowania, a jeśli tak,
  2. czy w związku z udziałem w przygotowaniu postępowania wykonawcy lub „powiązanych” z nim osób:
    • wykonawca miał możliwość przygotowania oferty na lepszych warunkach lub
    • wykonawca posiadał informacje niedostępne dla innych wykonawców zainteresowanych udzieleniem zamówienia, o okolicznościach związanych z jego realizacją, a jeśli tak,
  3. czy spowodowane tym ewentualne zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Pod pojęciem udziału w przygotowaniu postępowania należy rozumieć w mojej ocenie podejmowanie czynności związanych z określeniem:

  • Cech/ parametrów zamawianego świadczenia oraz sposobu jego realizacji (udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy),
  • Wymogów stawianych wykonawcy (udział w określeniu warunków udziału w postępowaniu)
  • Innych elementów, które mogłyby wpłynąć na krąg potencjalnych wykonawców.

W mojej ocenie, samo przekazanie wykonawcom opisu przedmiotu zamówienia, celem jego należytego oszacowania poprzez uzyskanie wstępnych wycen, nie jest równoznaczne z uczestnictwem wykonawców w przygotowaniu postępowania.

Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji  z zakresu zamówień publicznych, ekspert Portalu Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl

Kategorie
Prawo
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy